Povinně zveřejňované informace


Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Úplný oficiální název

Mateřská škola Sluníčko, Miroslav, Malinovského 350/6, okres Znojmo, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy

Zřizovatel: Město Miroslav

Město Miroslav vydává pod č.j. 38/2009 Zřizovací listinu ze dne 21.9. 2009

3. Popis organizační struktury

Samostatná mateřská škola - právní subjektivita

Organizační řád - škola má celkem 2 součásti :

  1. mateřská škola
  2. výdejna

Mateřská škola  je dvojtřídní, celkem 52 dětí. O děti pečuje kolektiv 4 pedagogických pracovnic, 1 školní asistent a dvě provozní

vz. ředitelky - Simona Šupková

učitelky: Jana Sobotková,  Bc. Pavlína Hladíková, Danuše Jelínková

školní asistent: Michaela Reiterová

školnice - Bohumila Nesnídalová

uklízečka - Hana Vodáková

Provozní doba: 6:00 - 16:00


4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail

Mateřská škola Sluníčko
Malinovského 6, 671 72 Miroslav
Tel.: 515 333 416

e-mail: msslunicko@mesto-miroslav.cz
web: www.skolkaslunickomiroslav.cz
Datová schránka:  ttqkgnn
Úřední hodiny nejsou stanoveny, informace kdykoli po domluvě

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

číslo účtu: 181830096/0300

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

710 10 041

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod, čl. 17.
Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanová zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně, elektronicky na adrese uvedené v bodě 4.

9. Příjem žádostí a dalších podání

msslunicko@mesto-miroslav.cz

10. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od:

- odkázání na zveřejněnou informaci,
- odložení žádosti,
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.

Odvolání i stížnosti se podávají nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejné adrese jako žádost o informace.

11. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, a jiném vzdělávání
  • Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění
  • Rámcový vzdělávací program
  • Školní vzdělávací program
  • Organizační řád - s přílohami: - vnitřní řád školy pro pedagogické a provozní zaměstnance, provozní řád a režim dne

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.   Uvedené zákony jsou na adrese https://www.zakonyprolidi.cz.